Hovedpartner

Carlsberg - hvid

Privatlivspolitik for Boldklubben FREM

Privatlivspolitik for Boldklubben FREM ApS
Valby, d. 01. marts 2022

Boldklubben FREM ApS
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
Boldklubben FREM ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Boldklubben FREM ApS
Julius Andersens Vej 7
2450 København SV
Telefon: 36 17 13 17
CVR: 42 02 78 39
Kontaktperson: Direktør Claus Mohrhagen
Website: www.boldklubbenfrem.dk

Behandling af personoplysninger:
Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Kampoversigter for seniorholdet, portrætter af bestyrelsen, træner/ledere og seniorholdsspillere.
 • Sponsorkontrakter og faktura med firmanavn, e-mailadresse og evt. cvr. nr.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR – nummer, arbejdsskader herunder helbredsoplysninger, sygedagpengerefusion, Transfer FIFA TMS, ansættelser og afsked, spillerkontrakter og ophøreaftaler DF/DBU, Willis forsikring ifm. spillerkontrakter, lønindberetning Danløn, andre spilleraftaler og træner/leder kontrakter.

Hvor indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Boldklubben FREM Aps formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Boldklubben FREM Aps berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke i særlige tilfælde

Formålene:

 • Formål med behandling af oplysninger på øvrige:
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Udbetaling af løn, honorar, godtgørelser og lignende
  • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne mv. herunder i forhold til

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af arrangementer samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder og holdbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke:
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Anpartshavere:
Hvis du er anpartshaver i Boldklubben FREM ApS, opbevarer vi normalt dine kontaktoplysninger og oplysninger om, hvor mange anparter du ejer. Hvis du ejer mere end 5 % af anparterne i Boldklubben FREM ApS, behandler vi også dit CPR-nummer. Formålet med behandlingen er administration af Boldklubben FREM ApS’s ejerbog.

Videregivelse af dine personoplysninger:
I forbindelse med aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse til relevant organisation.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Dine rettigheder:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med hvad der sker i vores klub, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.